FAQs Complain Problems

नगरपालिका कानून

कानूनहरु कागजातहरु
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी नियमावली, २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी नियमावली २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon सहकारी ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बधी) ऐन, २०७४ PDF icon न्यायिक समिति कार्यविधि ऐन २०७४.pdf
कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन, २०७४ PDF icon कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी ऐन २०७४.pdf
करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ PDF icon करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ PDF icon आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४.pdf
आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४ PDF icon आधारभूत सरसफाई तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०७४.pdf
आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन, २०७४ PDF icon आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा ऐन २०७४.pdf
टोल सुधार तथा सरसफाई समितिको बिधान, मस्यौदा PDF icon टोल सुधार तथा सरसफाई समितिको बिधान, मस्यौदा.pdf ११.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon आर्थिक.pdf
आगलागी नियन्त्रणका लागि अग्नि नियन्त्रक ग्याँस राख्ने बारेको आदेश, २०७७ PDF icon आगलागी नियन्त्रणका लागि अग्नि नियन्त्रक ग्याँस राख्ने बारेको आदेश.pdf
विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon विनियोजन ऐन.pdf
नाता प्रमाणित गर्ने निवेदन र नाता प्रमाणपत्रको ढाँचा PDF icon नाता प्रमाणित गर्ने निवेदन र नाता प्रमाणपत्रको ढाँचा.pdf

Pages