FAQs Complain Problems

नगरपालिका कानून

कानूनहरु कागजातहरु
जलश्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन PDF icon जलश्रोतको उपयोग र व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको अन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७८ PDF icon भीमेश्वर नगरपालिका आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिका २०७९.pdf
विपन्न मद्यम तथा एकल महिला कृषकको मागमा आधारित लागत साझेदारीमा गाई वितरण अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०७९ PDF icon कार्यविधि.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र अपाङ्गता सम्बन्धि नीति, २०७८ PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण र अपाङ्गता सम्बन्धि नीति, २०७८.pdf
लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७९ PDF icon लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण रणनीति, २०७९.pdf
लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७ PDF icon लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष संचालन कार्यविधि, २०७७.pdf
स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ PDF icon स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६.pdf
स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७६ PDF icon स्थानीय बजार व्यवस्थापन तथा अनुगमन ऐन, २०७६.pdf
स्थानीय उद्योग / व्यवसाय दर्ता, संचालन र नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७७ PDF icon स्थानीय उद्योग व्यवसाय दर्ता, संचालन र नियमन सम्बन्धी ऐन, २०७७.pdf
मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७ PDF icon मदिरा नियमन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७७.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको संस्कृति ऐन, २०७७ PDF icon भीमेश्वर नगरपालिकाको संस्कृति ऐन, २०७७.pdf
सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७ PDF icon सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७७.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६ PDF icon भीमेश्वर नगरपालिकाको विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७६.PDF
विनियोजन ऐन, २०७९ PDF icon विनियोजन ऐन, २०७९.pdf
आर्थिक ऐन, २०७९ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७९.pdf

Pages