FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सूचना कागजातहरु
आ. व. २०७९/०८० को लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका लाभग्राहीहरुको सुची (वडा अनुसार)
सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकता क्रम सूची, २०७७
रोजगारीको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ तथा रोजगारीको हाकसम्बन्धी नियमावली, २०७५ र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम संचालन निर्देशिका, २०७५
बेरोजगार दर्ताका लागि दिने निवेदनको ढाँँचा