FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

सूचना कागजातहरु
आ. व. २०८०/०८१ को लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरू तथ्यांक (वडा अनुसार)
आ. व. २०७९/०८० को लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका लाभग्राहीहरुको सुची (वडा अनुसार)
सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकता क्रम सूची, २०७७