FAQs Complain Problems

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम

शिर्षक कागजातहरु
सूचिकृत बेरोजगार व्यक्तिहरु प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सहभागी हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना |
PDF icon pmep.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७७
PDF icon प्रधानमन्त्री-रोजगार-कार्यक्रम-सञ्चालन-निर्देशिका-२०७७.pdf
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७७
PDF icon कामका-लागि-पारिश्रमिकमा-आधारित-सामुदायिक-आयोजना-सञ्चालन-तथा-व्यवस्थापन-कार्यविधि-२०७७.pdf
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको प्राथमिकता क्रम सूची, २०७७
PDF icon वडा-नं-१.pdf, PDF icon वडा-नं-२.pdf, PDF icon वडा-नं-३.pdf, PDF icon वडा-नं-४.pdf, PDF icon वडा-नं-५.pdf, PDF icon वडा-नं-६.pdf, PDF icon वडा-नं-७.pdf, PDF icon वडा-नं-८.pdf, PDF icon वडा-नं-९.pdf