FAQs Complain Problems

नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

निर्णयहरु कागजातहरु
नगर कार्यपालिकाको दोस्रो पूर्ण बैठकका निर्णयहरु २०७८-०२-२५ PDF icon कार्यपालिकाको दोश्रो पूर्ण बैठक २०७९-२-२५.pdf
नगर कार्यपालिका प्रथम पूर्ण बैठकका निर्णयहरु २०७९-०२-२१ PDF icon कार्यपालिकाको प्रथम पूर्ण बैठक २०७९-२ -२१.pdf
प्रथम नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९-०२-०९ PDF icon १. प्रथम बैठक.pdf
७६ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७६ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
७५ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७५ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
७४ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७४ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
७३ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७३ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
७२ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७२ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
७० औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७० औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
६८ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 68 kapa.pdf
६७ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६७ औ बैठक २०७७-१२-१७.pdf
६६ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६६ औ बैठक २०७७-११-२१.pdf
६५ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६५ औ बैठक २०७७-१०-२७.pdf
६४ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ६४ औकार्यपालिकाको बैठक २०७७-१०-०८.pdf
६३ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६३औ बैठकक निर्णयहरु.pdf
६२ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६२औ बैठक २०७७-०८-३०.pdf
६१ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६१औ बैठक २०७७-०८-१५.pdf
६० औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ६० औ कार्यपालिका बैठक २०७७-०७-२१.pdf
५९ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ५९ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
५८ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ५८ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf