FAQs Complain Problems

नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

निर्णयहरु कागजातहरु
५८ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ५८ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
५७ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ५७ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
५६ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ५६ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
५५ औ कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon ५५ औ नगर कार्यपालिका बैठक२०७७-०४-२२.pdf
५४औ कार्यपालिका बैठकको निर्णय PDF icon ५४ औँ कार्यपालिका बैठकका२०७७-३-०८ final.pdf
५३ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ५३ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
५२ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ५२ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
५१ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ५१ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
५० औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ५० औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
४९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
४८ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४८ औ कार्यपालिका बैठक.pdf
४७ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४७ औ कार्यपालिका बैठक.pdf
४६ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ४६औं बैठक २०७७-१०-२२.pdf
४५ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ४५ औ बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
४५ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ४५ औ बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
४४ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४४ औ कार्यपालिकाको बैठक २०७६-०९-०५.pdf
४३ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४३ औ बैठक 2076-7-22.pdf
४२ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४२ औ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७६-०७-०६.pdf
४० औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ४० औ बैठक २०७६-०५-०४.pdf
३९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ३९ औ बैठक २०७६-०४-१५.pdf