FAQs Complain Problems

नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

निर्णयहरु कागजातहरु
नगर कार्यपालिकाको पाँचौ बैठकका निर्णयहरु PDF icon पाचौ बैठक.pdf
नगर कार्यपालिकाको चौथो बैठकका निर्णयहरु PDF icon चौथो बैठक.pdf
नगर कार्यपालिकाको दोस्रो पूर्ण बैठकका निर्णयहरु २०७८-०२-२५ PDF icon कार्यपालिकाको दोश्रो पूर्ण बैठक २०७९-२-२५.pdf
नगर कार्यपालिका प्रथम पूर्ण बैठकका निर्णयहरु २०७९-०२-२१ PDF icon कार्यपालिकाको प्रथम पूर्ण बैठक २०७९-२ -२१.pdf
प्रथम नगर कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु २०७९-०२-०९ PDF icon १. प्रथम बैठक.pdf
७६ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७६ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
७५ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७५ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
७४ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७४ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
७३ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७३ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
७० औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ७० औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf
६८ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon 68 kapa.pdf
६७ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६७ औ बैठक २०७७-१२-१७.pdf
६६ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६६ औ बैठक २०७७-११-२१.pdf
६५ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६५ औ बैठक २०७७-१०-२७.pdf
६४ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ६४ औकार्यपालिकाको बैठक २०७७-१०-०८.pdf
६३ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६३औ बैठकक निर्णयहरु.pdf
६२ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६२औ बैठक २०७७-०८-३०.pdf
६१ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ६१औ बैठक २०७७-०८-१५.pdf
६० औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ६० औ कार्यपालिका बैठक २०७७-०७-२१.pdf
५९ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु PDF icon ५९ औ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु.pdf