FAQs Complain Problems

७८/७९

Nepali

बोलपत्र स्वीकृतिको लागि आशयको सूचना | (Supply and installation of ICT Equipments at Pashupati Chaulagain Memorial Hospital Charikot, Dolakha)

गैरसरकारी संस्थाहरुलाई बार्षिक योजना, कार्यक्रम र बजेट पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना |

बजेट सिमा र मार्गदर्शन सम्बन्धमा | (श्री वडा कार्यालय सबै, भीमेश्वर नगरपालिका)

महिला सहकारी संस्थाले प्रस्ताव पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना | (प्रथम पटक प्रकाशिन मिति: २०७९/०२/२५)

फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना |