FAQs Complain Problems

७६/७७

Nepali

सूचना ! सूचना !! सूचना !!!

सामानको दररेट उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सूचना |

म्याद थप गरिएको सम्बन्धि सूचना

सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना | (पद: रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर, हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.ब., अ.न.मी.)

सूचना प्रकाशित मिति: २०७७/०५/२१

करारको लागि दरखास्त फाराम: https://bhimeshwormun.gov.np/sites/bhimeshwormun.gov.np/files/vacancy_form.pdf

प्राङ्गारिक खेतिका लागि एकिकृत कृषि फर्महरुले अनुदान मागगर्ने सम्बन्धी सूचना |

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७७/०५/२१