FAQs Complain Problems

नगरपालिका कानून

कानूनहरु कागजातहरु
सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) संचालन कार्यविधि २०७८ PDF icon सुरक्षित आवास गृह (सेफ हाउस) संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
बजार अनुगमन सम्बन्धी समन्वयात्मक दिग्दर्शन - २०७७ PDF icon बजार अनुगमन सम्बन्धी समन्वयात्मक दिग्दर्शन - २०७७.pdf
आर्थिक ऐन, २०७७ PDF icon आर्थिक ऐन २०७७.pdf
बिनियोजन ऐन, २०७७ PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
बिनियोजन ऐन, २०७६ PDF icon बिनियोजन ऐन, २०७६.PDF, PDF icon biniyojan_ain.pdf, File Biniyojan Ain Excel.xlsx
आर्थिक ऐन, २०७६ PDF icon आर्थिक ऐन २०७६.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon कार्यविधि, २०७५.pdf
सामुदायिक विद्यालयको आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी नियमावली, २०७५ PDF icon School Niyamawali 2075.pdf
सडक तथा सार्वजनिक मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७४ पहिलो संशोधन सहित PDF icon सडक तथा सार्वजनिक मापदण्ड निर्धारण ऐन, २०७४ पहिलो संशोधन समेत (1).pdf
विनियोजन, २०७५ PDF icon विनियोजन ऐन, २०७५.pdf
आर्थिक ऐन, २०७५ PDF icon आर्थिक ऐन, २०७५.pdf
"घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी नियमावली, २०७५ PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी ईजाजत सम्बन्धी नियमावली २०७५.pdf
सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon सहकारी ऐन २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ PDF icon प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf

Pages