FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

कागजातहरु
आ.व. २०७९ - ८० को हालसम्मको आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण
बजेट तथा खर्चको संक्षिप्त विवरण (आ.व. २०७९/८० अवधि: २०७९-०४-०१ देखि २०७९-१२-१५)
आय - व्ययको विवरण (२०७८-०४-०१ - २०७९-०७-३०)
PDF icon आय - व्यय २.pdf
आय - व्ययको विवरण (२०७९/१०/२२ सम्मको)
PDF icon आय - व्यय.pdf
आ.व. २०७७/०७८को आय व्वयको विवरण
PDF icon IMG_0004.pdf
आ.व. ०७६/७७ को खर्च : केन्द्रगत बजेट तथा खर्च
PDF icon आर्थिक वर्ष २०७६-७७ स_ंक्षिप्त आय व्यय विवरण.pdf
आ. व. ०७६/७७ को अन्तरिक श्रोतको विवरण
PDF icon आन्तरिक स्रोत २०७६_७७.pdf
आ. व. २०७६-०७७ को माघ सम्मको आय व्ययको विवरण
PDF icon financial_progress_upto_2nd.pdf
आ. ब. ०७५-०७६ को प्रथम चौमासिक (कार्तिक मसान्त) सम्मको आय व्यय विवरण
PDF icon २०७५-०७६ को प्रथम चौमासिक (कार्तिक मसान्त) सम्मको आय व्यय विवरण.PDF
आ.ब. २०७४/०७५ को तेस्रो चौमासिक तथा बार्षिक आर्थिक आय/व्यय विवरण
PDF icon Financial Statemant 074-75.pdf

Pages