FAQs Complain Problems

शिर्षक

शिर्षक कागजातहरु
आ.व. २०७९-८० बजेट तथा कार्यक्रम PDF icon आ.व. २०७९-८० बजेट तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७९ - ८० को हालसम्मको आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोवार सम्बन्धी अद्यावधिक विवरण PDF icon विविरण.pdf
बजेट तथा खर्चको संक्षिप्त विवरण (आ.व. २०७९/८० अवधि: २०७९-०४-०१ देखि २०७९-१२-१५) PDF icon बजेट तथा खर्चको संक्षिप्त विवरण.pdf
नगरपालिकाको परिचय PDF icon भीमेश्वर नगरपालिकाको परिचय.pdf
आ. व. २०७९/८० को कर तथा शुल्क PDF icon १. सम्पति (घर जग्गा) कर र भूमि (मालपोत कर).pdf, PDF icon २. घर जग्गा बहाल कर.pdf, PDF icon ३. व्यवसाय कर.pdf, PDF icon ४. जडीबुटी, कवाडी, जीवजन्तु र कृषि उत्पादन कर.pdf, PDF icon ५. विज्ञापन कर.pdf, PDF icon ७. पार्किङ शुल्क.pdf, PDF icon ८. सेवा शुल्क, दस्तुर.pdf, PDF icon ९. पर्यटन शुल्क.pdf, PDF icon ६. बहाल बिटाैरी शुल्क.pdf