FAQs Complain Problems

नगरकार्यपालिकाको निर्णयहरु

निर्णयहरु कागजातहरु
४५ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ४५ औ बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
४५ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ४५ औ बैठकका प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
४४ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४४ औ कार्यपालिकाको बैठक २०७६-०९-०५.pdf
४३ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४३ औ बैठक 2076-7-22.pdf
४२ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ४२ औ कार्यपालिका बैठकको निर्णय २०७६-०७-०६.pdf
४० औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ४० औ बैठक २०७६-०५-०४.pdf
३९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ३९ औ बैठक २०७६-०४-१५.pdf
३८ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ३८ औ बैठक २०७६-०३-०७.pdf
३७ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon नगर कार्यपालिकाको ३७औ बैठकका प्रस्तावहरु र निर्णयहरु.pdf
३५ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon नगर कार्यपालिकाको ३५औ बैठकका प्रस्तावहरु र निर्णयहरु.pdf
३४ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ३४ औ बैठक २०७५-१२-११.pdf
३३ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका को ३३ औ बैठक २०७५-११-२१.pdf
३२ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्य पालिका बैठक ३२ औ ७५-१०-२३.pdf
३१ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको ३१ औ बैठक २०७५-१०-२०.pdf
३० औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon ३० औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
२९ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon २९ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
२८ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon २८ औं कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf
२७ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिकाको २७ औ बैठक २०७५-०९-०४.pdf
२६ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon कार्यपालिका २६औ बैठक २०७५-०९-०२.pdf
२५ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु PDF icon २५ औ कार्यपालिका बैठकको प्रस्ताव तथा निर्णयहरु.pdf