सूचना तथा समाचार

नगर बिकास कोषसँगको साझेदारी कार्यक्रम।

यस भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयको अनुरोधमा नगर विकास कोष (TDF) को प्राबिधिक सहयोगमा यसै आ.ब.मा निम्नानुसारको योजनाहरुको अध्ययन भैरहेको छ ।

१. सार्वजनिक शौचालय सहितको बहुउद्वेश्यीय भवन 
(Multipurpose Building with Public Toilet)

सामाजिक परिचालन कार्यक्रम।

स्थानीय बिकास मन्त्रालयको सामाजिक परिचालन कार्यक्रम अर्न्तर्गत यस आ. ब. २०६८/६९ मा यस भीमेश्वर नगरपालिकाको वडा नं.

भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयको भवन सरेको बारेमा ।

भीमेश्वर नगरपालिकाको कार्यालय नया भवनमा सरेको छ (शिव रिमाल को घर, मानेडांडा, चरिकोट,मिलिजुली संगैको घर) ।

Pages