FAQs Complain Problems

पदपूर्ति सूचना

Title कागजातहरु Image
पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी २०७७/०६/३० मा प्रकाशित सूचना सच्याईएको बारे !!
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना | PDF icon vacancy.pdf
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | (हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.व., अ.न.मी.) PDF icon vacancy_result_publish.pdf
लिखित परिक्षाको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | (हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.व., अ.न.मी) PDF icon result.PDF
नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी सूचना | (रोजगार संयोजक र प्राविधिक सहायक)
लिखित परिक्षाको कार्यक्रम प्रकाशित गरिएको सूचना | PDF icon IMG_0002.pdf
सेवा करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना | (पद: रोजगार संयोजक, प्राविधिक सहायक, असिस्टेन्ट सव-इन्जिनियर, हेल्थ असिस्टेन्ट, अ.हे.ब., अ.न.मी.)
सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धि सूचना (हेल्थ असिस्टेन्ट HA - ३ जना)
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा (सर्भेक्षक)
सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ( सर्भेक्षक र अमिन) PDF icon suchana amin.PDF

Pages