FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

कागजातहरु
आ.व. २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम PDF icon आ.व. २०८०-८१ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०८०-८१ को बजेट वक्तव्य PDF icon आ.व. २०८०-८१ को बजेट वक्तव्य.pdf
आ.व. २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम PDF icon आ.व. २०७९-८० को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व. २०७९-८० को बजेट वक्तव्य PDF icon आ.व. २०७९-८० को बजेट वक्तव्य.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको नबौँ नगरसभामा पेस गरिएको आ.व. २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य PDF icon बजेट वक्तव्य २०७८.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको नबौँ नगरसभामा पेस गरिएको आ.व. २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम PDF icon नीति तथा कार्यक्रम - २०७८.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको आ.व. २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम PDF icon नीति तथा कार्यक्रम.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको आ.व. २०७६/७७ को बजेट बक्तब्य PDF icon बजेट वक्तव्य २०७६।७७.pdf
भीमेश्वर नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को बजेट बक्तब्य PDF icon बजेट वक्तव्य.pdf

Pages