"The local level websites were under maintenance for server level upgrades and tweeks which takes time. They were NOT HACKED. No data has been compromised. The sites are now up and running under stable condition. Please do not spread false rumors!! "

भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ |

आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी बारे

भीमेश्वर नगरपालिकाको आ.व. ०७२/०७३ को वार्षिक समिक्षा गोष्ठी नगरपालिका कार्यालयको सभाहलमा मिति २०७३/०४/२८ गते दिनको ११ बजे हुने भएको व्यहोरा सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ ।