FAQs Complain Problems

नेपाल कानून

कानूनहरु कागजातहरु
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण ऐन, २०७६
PDF icon राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६.pdf
सामाजिक सुरक्षा नियमावली, २०७६
PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-नियमावली-२०७६.pdf
सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५
PDF icon सामाजिक-सुरक्षा-ऐन-२०७५.pdf
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४
PDF icon स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४.pdf
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४
PDF icon अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४.pdf
वस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माण सम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७३
PDF icon Basti-Bikash-Mapdanda-2072-Final.pdf
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४
PDF icon राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४.pdf
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४
PDF icon सार्वजनिक-खरिद-नियमावली-2.pdf
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३
PDF icon सार्वजनिक खरिद-ऐन-२०६३.pdf
नेपालको संबिधान, २०७२
PDF icon नेपालको-संविधान-२०७२.pdf