दोस्रो नगर सभा यही पौष २६ गते बुधबार हुन गई रहेको सबैमा जानकारी गराउन चाहान्छौ | 

आ.व. २०७१/२०७२ को संसोधित आय व्यय विवरण तथा आ.व. २०७२/२०७३ को अनुमानित आय व्यय विवरण

Supporting Documents: