२०७२/०१/१२ र १३ गते गएको विनासकारी महा भूकम्पमाको कारणले भिमेश्वर नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरुमा भएको जन धनको क्षेतीले भिमेश्वर नगरपालिका कार्यालय, दोलखा स्तव्ध भएका छ, यस दुखको घडीमा सम्पूर्ण नगर वाशीहरुमा धैरेधारण राखिदिनु अनुरोध छ, साथै जिल्ला दैवी प्रको