सूचना प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा (एम आई एस अपरेटरको सिप परिक्षण तथा अन्तरवार्ता तथा फिल्ड सहायकको अन्तरवार्ता सम्बधि सूचना)

Fiscal Year: