Detail Damage Assessment प्रतिवेदन हस्तान्तरण

वैशाख १२, १३ र २९ गते बाट क्षति भएको निजि घरहरुको Detail Damage Assessment प्रतिवेदन NSET बाट भीमेश्वर नगरपालिका कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरियो ।

Uploaded on: 
2072/02/13