२०७३.११.२१ चम्पुजा, दाेलखामा आयोजित सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम ।