सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धि सूचना

दोस्रो पटक प्रकाशित मिति: २०७५/०८/०६

दरखास्त फाराम: https://drive.google.com/file/d/1d4In3i0WvUQsCJvW22T2b49vDxdp1PWG/view?usp=sharing

Supporting Documents: 

Fiscal Year: