सेवा करारमा जनशक्ति लिने सम्बन्धमा - नायव प्राविधिक सहायक (कृषि सेवा) र नायव प्राविधिक सहायक (पशुपंक्षी सेवा)

प्रथम पटक प्रकाशित मिति: २०७५-०८-२१

दरखास्त फाराम लिंक: https://drive.google.com/file/d/1d4In3i0WvUQsCJvW22T2b49vDxdp1PWG/view?usp=sharing

Fiscal Year: