वार्षिक समिक्षा गोष्ठी २०७१-७२

आ.व. २०७१/७२ मा नगरपालिका र विषयगत कार्यालयहरुले सम्पादन गरेको आयोजना/ कार्यक्रमहरुको वार्षिक समिक्षा गोष्ठी २७ साउन २०७२ मा सम्मपन्न भयो।

Image1 Image2 Image3
Image4 Image5