वडा भेला सम्बन्धि जानकारी

आ.व. ०७२/७३ को संशोधित वार्षिक कार्यक्रम तथा आ.व. ०७३/७४ को प्रस्तावित कार्यक्रम तपशिल अनुसार वडा भेला हुने

वडा नं

मिति

समय

स्थान

वडा सचिव

कैफियत

२०७२/८/१०

बिहान ७:३० बजे

का.उ.मा.वि.

माधव प्रसाद सुबेदी

वडाभेला, वार्षिक योजना छनौट तथा आवधिक योजना

२०७२/८/१२

बिहान ७:३० बजे

दोलखा हेल्थपोष्ट भवन

बिना श्रेष्ठ

 

२०७२/८/१०

बिहान ७:३० बजे

त्रिपुरासुन्दरी नि.मा.वि.

ज्ञानु कुमार खड्का

 

२०७२/८/९

बिहान ७:३० बजे

दिलढुंगा सहकारी

ज्ञानु कुमार खड्का

 

२०७२/८/११

बिहान ७:३० बजे

टहले मन्दिर

भीम बहादुर बस्नेत

 

२०७२/८/१३

बिहान ७:३० बजे

बुढाभिमसेन मा.वि.

भीम बहादुर बस्नेत

 

२०७२/८/१५

बिहान ७:३० बजे

सेतीदेवी प्रा.वि.

लक्ष्मी कार्की

 

२०७२/८/१२

बिहान ७:३० बजे

महेन्द्रोदय उ.मा.वि.

रामजी थापा

 

२०७२/८/११

बिहान ७:३० बजे

विषुन्टोल नि.मा.वि.

सुजन सुबेदी

 

१०

२०७२/८/१०

बिहान ७:३० बजे

महाँकाल प्रा.वि.

भविन्द्र थापा

 

११

२०७२/८/११

बिहान ७:३० बजे

कुप्रिडाँडा नि.मा.वि.

भक्त बहादुर थापा

 

१२

२०७२/८/१२

बिहान ७:३० बजे

कुटीडाँडा नि.मा.वि.

भक्त बहादुर थापा

 

१३

२०७२/८/१३

बिहान ७:३० बजे

साखिने प्रा.वि.

दिपेन्द्र कुमार यादव