फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि प्रस्ताव आव्हानको सूचना