भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ

 

नाता प्रमाणित गर्ने निवेदन र नाता प्रमाणपत्रको ढाँचा