आगलागी नियन्त्रणका लागि अग्नि नियन्त्रक ग्याँस राख्ने बारेको आदेश