अनुदान सहायता बारे जानकारी पुस्तिका, दोश्रो संस्करण