भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ

 

Contact

Phone: +977 049 421100

Fax: +977 049 421100

Facebook Page: www.facebook.com/BhimeshworMunicipality

Please fill up the form below if you have any feedback or query.