नगरपालिका सूचना

गुनासो फारम भर्ने बारे ।

भूकम्प पिडितहरुको नामावली विवरणमा छुट भएका व्यक्तिहरुले आ-आफ्नो वडामा सामाजिक परिचालकहरुलाई सम्पर्क गरि गुनासो फारम भर्न हुन जानकारी गरौदछौ ।

वडामा जाने कार्यतालिका निम्न अनुसार रहेको छ ।

Pages