भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ

 

Reconstruction works of Tripurasundari Temple