निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सम्वन्धमा । (वडा कार्यालय सबै)