भीमेश्वर नगरपालिकाको वेवसाईटमा यहाँहरु लाई स्वागत छ

 

प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५